Учебен център Елит 89 - мисия и цели

Преподавателите на  „Елит 89“ са с богат педагогически опит и са едни от водещите в своята научна дисциплина. Целта ни е оптимално да съчетаем  европейските и световни стандарти в образованието с държавните образователни изисквания.
Нашето предимство е работата в малки групи, която дава възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол на учебния процес, както от страна на преподавателя, така и активното участие от страна на родителя.
От най- ранна детска възраст е нужно да се насочва образованието и възпитанието на децата към тяхното пълноценно развитие и активно участие в живота на глобализиращия се свят.

Това поставя пред нас следните задачи:

  • Възпитаване на самочувствие и самоувереност в собствените сили
  • Развиване на умения за работа в екип, въображение и творчество
  • Формиране на активна позиция към себе си и обществото
  • Възпитание на толерантност към различията в света

За да постигнем тези задачи ние:

  • Поставяме обучаемия в центъра на образователния и възпитателен процес и превръщането му в активна страна на обучението
  • Подтикваме обучаемия към изследване и логическо мислене
  • Подпомагаме учениците да изграждат позитивни отношения и ги учим на добродетели като толерантност, честност, отговорност, взаимопомощ и др.
  • Постоянно ги поощряваме да дават най-доброто от себе си в обучителния процес.
  • Организираме стимулираща среда, с подходящ интериор както за обучителните така и за затвърждаващите знания.