Курсове по английски език за 5 клас

                5 grade – detailed curriculum

Topic

Grammar

Reading

Listening

Writing

1.1The Englsh alphabet

Subject/Object pronouns

dialogues

Greetings/asking so’s names

A poster

1.2Colours

Cardinal numbers/ to be – affirmative

Short texts

Presenting yourself & your friends

An e mail

1.3 Countries & nationalities

What questions

Short texts

monologues

A short profile

1.4Personal details

To be – negative/indefinite article – a/an

Short texts

Presenting famous people

A short text

2.1Physical appearance/months & seasons

To be – interrogative/ ordinal numbers

A blog

Asking for personal info

A blog for 2 friends

2.2Character description

Comparative/superlative adj

Short texts

Comparing friends/presenting superheroes

Describing friends

2.3Pets

Comparative/ superlatives of adj

A forum

Comparing pets

The british Royal family

2.4 Family & relatives

Possessive adj & pronouns

An article

Presenting families

An  email about your family

3.1Places in cities

There is/There are, some/any/no

A blog entry

Asking & giving directions

A blog – My birthplace 

3.2Rooms & furniture

This – these/ that – those

Articles

Comparing 2 houses

Text –  The house

3.3Shops

Imperative/prepositions of place

Dialogues

Answering questions

In a clothes shop

3.4School subjects & afterschool activities

Can/can’t – abilities

An email

A class timetable

Email My class timetable

4.1 Means of transport

Present Simple – affirmative

Short texts

 

My Daily Routine

4.2Habits

Present Simple   – 3rd person singular

A forum

Presenting habits

My Monday routine

4.3 Clothes & footwear

Present Simple – negative

A short text Presenting lifestyles to the class

 

A short text – contrasting lifestyles

4.4 Illnesses/ Parts of the body

Present Simple – interrogatives & short answers/ proper common nouns

An Article

An interview

The routine of a family member

5.1 Snacks & containers

Plurals / some any /no /Quantifiers – a lot of/ much/many

An article

Presenting Bulgarian street food

Food on New Year’s Eve in Bulgaria

5.2Food preparation & cooking

Can/ could – permission

An article

Presenting dishes from around the world

A typical Bulgarian dish

5.3Places to go

Prepositions of time

An article

Going out

The  health of teens

6.1Holiday activities

Present Continuous/adverbs of time

 

Describing activities in a picture

Texts to accompany family photos

6.2 Natural geographical features

Present Continuous – negative & interrogative

Short texts

Presenting a geographical feature in Bulgaria

A postcard from a place in Bulgaria

6.3The weather

The gerund

A dialogue

A dialogue about the weather

A short story about a holiday

7.1Extreme market experiences

Modals – must/mustn’t/ have to

Reading for gist

Presenting a favourite outdoor activity

An email – My favourite outdoor activity

7.2Market products

Was/ were/ had to

A blog

Practising questions

A blog about an open- air market

7.3Farm animals

Past Simple – regular/ irregular verbs

A fable

Monologue – putting dialogues in order

An animal story

8.1Types of music

 

Factfiles / advertisements

Musical extracts

A factfile about an English speaking country

8.2Festive activities

To be going to/ adverbs of time

A postcard

Presenting a holiday

A postcard from a holiday destination

8.3Celebrations in the UK/USA

Can/ could – possibility, ability

An email

Discussion about a birthday party plans

An invitation to a birthday party

8.4Myth elements

Adverbs of place/ manner

An article

Presenting the Baba Marta myth

Other Bulgarian myths

 

 

Финансови условия
 

Стойността на курса по Английски език за 5 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие – входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 1200 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет Английски език  се внася депозит в размер на 200 лева.

 • І вноска: 200 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 200 лв. – до 5 октомври
 • III вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • IV вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • V вноска : 200 лв. – до 5 февруари

За два учебни  предмета / Английски език  и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 200 уч.ч. (80 занятия по 3 учебни часа)

При записване и запазване на място за  два учебни предмета се внася депозит в размер на 400 лева, с  поредни вноски, както следва

 • Такса: 2400 лв. – за Английски език и МАТЕМАТИКА

   Възможност за плащане на пет вноски:

  • І вноска: 400 лв. –  до 5 септември
  • ІI вноска: 400 лв. – до 5 октомври
  • ІІІ вноска: 400 лв. – до 5 ноември
  • ІV вноска: 400 лв. – до 5 януари
  • V вноска: 400 лв. – до 5 февруари

       По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 • Отстъпки:
  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  1/  Деца сираци ползват 50 % отстъпка от таксата за даден курс;
  2/  Деца  полусираци ползват 25% отстъпка от таксата за даден курс;

  3/ При заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата;
   4/ Ползват се  5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
   5/ При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те    посещават  yчебния център едновременно:
  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”
   6/ При ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 май всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:  

 •           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

  Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475