Уроци по български език за 5 клас

Уроци по български език за 5 клас

Уроци по български език за 5 клас
Уроци по български език за 5 клас
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Строежа на езика

1. Езикът средство за общуване
Познава строежа на езика (звукове/букви, думи,изречения, текст).
Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване включително и при електронно общуване.
2. Официално и неофициално общуване
Проявява адекватно речево поведение в публично общуване.
Използва уместно формулите на речевия етикет включително и при електронно общуване.
Поставя логическо ударение на подходящо място.
3. Текстът в общуването. Строеж на текста
Осмисля текста като средство за общуване. Умее да извлича информация от текст.
Може да определя темата, подтемите (микротемите),ключовите думи и абзаците в текста.

Речниково и граматично значение на думата
 

4. Повествованието, описанието и разсъждението в текста
Разпознава повествованието, описанието и разсъждението в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от описателен текст, от повествователен текст и от текст разсъждение.
5. Речниково и граматично значение на думата
Осмисля думата като единство от речниково и граматично значение.
Правилно и целесъобразно използва многозначните думи според конкретния контекст.
Уместно употребява думи в прякото и в преносното им значение.
Умее да работи с тълковен речник, речник на чуждите думи.
6. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
Разпознава омоними.Уместно използва в речта си синоними и антоними.
Коментира употребата на синоними, антоними и омоними в текст.
Умее да работи със синонимен речник, с речник на антонимите.
7. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
Определя, правилно изговаря и пише морфемите в думата.Прави морфемен анализ.
Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.морфема
8. Звукови промени. Подвижно Ъ.Непостоянно Ъ
Правилно пише и изговаря думи с неударени гласни звукове, със струпване на съгласни звукове.
Правилно изговаря и пише думи с непостоянно Ъ, с подвижно Ъ.
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от терминологичната лексика.

Местоимения
 

9. Изменяеми части на речта.Местоимение.
Разпознава изменяемите части на речта.
Прави морфологичен анализ на съществително име, на прилагателно име, на числително име, на глагол.
Правилно пише и изговаря частите на речта.Разпознава местоименията като заместващи и
свързващи думи в изречението и в текста.
10. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение
Разпознава личното и възвратно личното местоимение и определя граматичните им признаци.
Правилно използва формите на личното и на възвратно личното местоимение.
11. Притежателно местоимение.Възвратно притежателно местоимение
Разпознава притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение и определя граматичните
им признаци.Използва местоименията като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.
Правилно употребява в речта си притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение.
12. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време.
Разпознава
основната форма и спрежението на глагола.Разпознава и правилно образува
формите на минало свършено и на минало несвършено време.
Целесъобразно използва и съвместно употребява минало свършено и минало несвършено време при
създаване на свой текст.
Употребява правилно и уместно глаголните времена
13. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста.
Разпознава неличните глаголни форми в текст.
Разпознава и образува минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
Употребява правилно и уместно минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текст.

Части на речта
 

14. Неизменяеми части на речта.Наречие. Предлог
Разпознава наречието и предлога в изречението.Правилно и уместно употребява наречието и предлога
в речевата практика.
Прилага правописните и правоговорните правила при употреба на наречие и предлог.
15. Главни части в простото изречение
Открива подлога и сказуемото в изречението.
Умее да изразява подлога с различни части на речта –съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение.
Прилага правилото за членуване на подлога в изречението в писмен текст, който създава
16. Второстепенни части в простото изречение
Разпознава и осмисля функциите на допълнението,обстоятелственото пояснение и определението като
второстепенни части в простото изречение, владее употребата им.
Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
Прави синтактичен анализ на просто изречение

Диалог
 

Диалог. Представяне и самопредставяне
Участва в диалог в официална и в неофициална обстановка, като съобразява своите въпроси и отговори с тези на останалите участници в диалога.Умее да изслушва събеседника си и да оспорва мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.Поставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел. Представя себе си и друг човек (включително и по електронен път) според правилата на речевия етикет.
Отговор на житейски въпрос
Създава в устна и в писмена форма текст, в който изразява лична позиция по житейски проблем и подбира подходящи аргументи. Умее да композира текст разсъждение в определен обем. Използва езикови средства, подходящи за ситуацията на общуване.Редактира и оформя писмения текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне).При създаване на устен текст спазва правилата на правоговора ипоставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.
План на текст
Осмисля плана като средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста. Умее да прави план на текст.Редактира и оформя план на текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне)

 

 

Уроци по български език за 5 клас към школа Елит 89
Уроци по български език за 5 клас към школа Елит 89

В частните уроци по български език за 5 клас учителите надграждат знанията на учениците. Идеята е да се допълнят знанията от часовете по български език  в училище и да се попълнят онези слаби моменти, които биха затруднили децата по време на изпита. Е, разбира се, че ако урокът не е разбран от детето при преподаване в клас, първо се обясняват новите понятия, а после се дават задачи .Поставят  се домашни работи, които се изискват от ученика и се връщат с оценка и корекции.

Основен приоритет при провеждане на частни уроци по български език  в нашата школа е ученикът да свикне с преподавателя, да му се довери, да успее да се стопи границата на страха от предмета, за да може детето на максимум да извлече ценното и новото знание, което е предмет на даденото занятие.

Учебният център предлага частни уроци по български език  за ученици от всички класове при такса 50 лв. за 90-минутно занятие. Таксите се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Ще се радваме да запишете Вашето дете при нас и ще се раздадем максимално, за да израсне то по български език , посещавайки  уроците по БЕЛ при нас, да добие увереност, да постигне максимален резултат на изпита, за който се готви и да успее да постигне своята цел.

Радваме се, когато   деца, които са посещавали частни уроци по математика в Елит 89, след това препоръчват школата на свои близки – братя, сестри или приятели . Това за нас е най- голямата награда и морално удовлетворение.