Уроци по български език за 7 клас

Частни уроци по български език за 7 клас

Уроци по български език за 7 клас, Школа Елит 89
Уроци по български език за 7 клас, Школа Елит 89

Програма по български език за 7-ми клас

 

     Тестът по български език съдържа задачи по проблемите на общуване и текст, лексикология, граматика, фонетика, правопис и пунктуация.

 

     Чрез тестовите задачи се проверяват следните предвидени по учебната програма знания и умения:

 

  • Знания за книжовните норми (граматически, лексикални, правописни, пунктуационни) и       умения за прилагането им в речта

    • Умения за възприемане и анализ на текст – четене с разбиране

    • Умения за ориентиране в комуникативната ситуация

    • Умения за анализ на постройката на текста

    • Умения за оценяване на съответствие между замисъл и речева реализация

  • Умения за откриване на отклонения от книжовните норми и от стилно-езиковите изисквания

     Тематично тестовите задачи по български език се разпределят както следва:

 

    • 4 задачи за четене с разбиране на текст

    • 3 задачи за откриване и анализ на логически отношения

  • 3 задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между изрази; за анализ на фразеологични словосъчетания

    • 4 задачи за правопис

    • 4 задачи за пунктуация

    • 2 задачи да лингвистични знания

 

     Тестовите задачи по български език обхващат следното учебно съдържание, представено в съответствие с учебната програма в три дяла:

 

    • Дума. Текст. Общуване.

    • Синтаксис. Изречението – градивна единица на текста.

    • Морфология. Части на речта. Словообразуване.

 

     Посочените три дяла се конкретизират със следните теми:

 

    • Текст и признаци на текста

    • Дума и контекст

    • Художествен текст. Метафорична употреба на езикови средства.

    • Публицистичен текст. Международна културна лексика. Обществено-политическа лексика.

    • Лексикална и граматическа съчетаемост на думите

    • Неметафорична и метафорична употреба на думите в речта

    • Емоционално-оценъчна и експресивна лексика

    • Употреба на фразеологични словосъчетания в художествени и в публицистични текстове

    • Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения

    • Строеж на простото изречение. Съставно сказуемо.

  • Видове прости изречения по състав. Кратки и разширени изречения.Непълни изречения.
 
  • Глаголни и безглаголни (именни) изречения. Лични и безлични изречения.
  • Обособени части в изречението. Синтактична синонимия. Пунктуация. Пунктуационни грешки.

    • Вметнати части на изречението. Пунктуация. Пунктуационни грешки.

  • Видове сложни изречения: сложни съчинени, сложни съставни и сложни смесени. Пунктуация. Пунктуационни грешки.

    • Цитиране и цитат. Грешки при цитиране.

    • Неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения. Правопис.

    • Сложни глаголни времена

    • Съвместна употреба на глаголните времена

    • Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация.

    • Морфемен състав на думата. Типове правописни грешки.

 

     Програма по Литература за 7-ми клас

 

     Задължително учебно съдържание:

 

     Първо равнище

 

    Любен Каравелов  – “Маминото детенце”

Христо Ботев – “На прощаване”

Иван Вазов – “Немили-недраги”, “Една българка”, “Опълченците на Шипка”, “Българският език”

Алеко Константинов – “До Чикаго и назад”

Елин Пелин – “Ангелинка”

Христо Смирненски – “Юноша”

Йордан Йовков – “По жицата”

Никола Вапцаров – “Пролет”

Текст от съвременен български автор:

Павел Вежинов – “В един есенен ден по шосето”

Частни уроци по български език за 7 клас
Частни уроци по български език за 7 клас, Учебен център Елит 89

Школа Елит 89 предлага присъствени и онлайн уроци за за ученици от всички класове при такса 60 лв. за 90-минутно занятие. Таксите за курсове по български език за 7 клас се предплащат по банков път за следващия календарен месец  по сметката на учебния център:                    

Първа Инвестиционна банка   IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

Като основание записвате Курсове по български език за 7 клас

за Три имена на детето, а Титуляр Учебен център Елит 89.