Инвестирай в бъдещето на детето си!

Курсове по български език и
литература за 5 клас

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Строежа на езика

1. Езикът средство за общуване
Познава строежа на езика (звукове/букви, думи,изречения, текст).
Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване включително и при електронно общуване.
2. Официално и неофициално общуване
Проявява адекватно речево поведение в публично общуване.
Използва уместно формулите на речевия етикет включително и при електронно общуване.
Поставя логическо ударение на подходящо място.
3. Текстът в общуването. Строеж на текста
Осмисля текста като средство за общуване. Умее да извлича информация от текст.
Може да определя темата, подтемите (микротемите),ключовите думи и абзаците в текста.

Речниково и граматично значение на думата

4. Повествованието, описанието и разсъждението в текста
Разпознава повествованието, описанието и разсъждението в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от описателен текст, от повествователен текст и от текст разсъждение.
5. Речниково и граматично значение на думата
Осмисля думата като единство от речниково и граматично значение.
Правилно и целесъобразно използва многозначните думи според конкретния контекст.
Уместно употребява думи в прякото и в преносното им значение.
Умее да работи с тълковен речник, речник на чуждите думи.
6. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
Разпознава омоними.Уместно използва в речта си синоними и антоними.
Коментира употребата на синоними, антоними и омоними в текст.
Умее да работи със синонимен речник, с речник на антонимите.
7. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
Определя, правилно изговаря и пише морфемите в думата.Прави морфемен анализ.
Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.морфема
8. Звукови промени. Подвижно Ъ.Непостоянно Ъ
Правилно пише и изговаря думи с неударени гласни звукове, със струпване на съгласни звукове.
Правилно изговаря и пише думи с непостоянно Ъ, с подвижно Ъ.
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от терминологичната лексика.

Местоимения

9. Изменяеми части на речта.Местоимение.
Разпознава изменяемите части на речта.
Прави морфологичен анализ на съществително име, на прилагателно име, на числително име, на глагол.
Правилно пише и изговаря частите на речта.Разпознава местоименията като заместващи и
свързващи думи в изречението и в текста.
10. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение
Разпознава личното и възвратно личното местоимение и определя граматичните им признаци.
Правилно използва формите на личното и на възвратно личното местоимение.
11. Притежателно местоимение.Възвратно притежателно местоимение
Разпознава притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение и определя граматичните
им признаци.Използва местоименията като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.
Правилно употребява в речта си притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение.
12. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време.
Разпознава основната форма и спрежението на глагола.Разпознава и правилно образува формите на минало свършено и на минало несвършено време.
Целесъобразно използва и съвместно употребява минало свършено и минало несвършено време при
създаване на свой текст.
Употребява правилно и уместно глаголните времена
13. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста.
Разпознава неличните глаголни форми в текст.
Разпознава и образува минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
Употребява правилно и уместно минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текст.

Части на речта

14. Неизменяеми части на речта.Наречие. Предлог
Разпознава наречието и предлога в изречението.Правилно и уместно употребява наречието и предлога
в речевата практика.
Прилага правописните и правоговорните правила при употреба на наречие и предлог.
15. Главни части в простото изречение
Открива подлога и сказуемото в изречението.
Умее да изразява подлога с различни части на речта –съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение.
Прилага правилото за членуване на подлога в изречението в писмен текст, който създава
16. Второстепенни части в простото изречение
Разпознава и осмисля функциите на допълнението,обстоятелственото пояснение и определението като
второстепенни части в простото изречение, владее употребата им.
Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
Прави синтактичен анализ на просто изречение

Диалог

Диалог. Представяне и самопредставяне
Участва в диалог в официална и в неофициална обстановка, като съобразява своите въпроси и отговори с тези на останалите участници в диалога.Умее да изслушва събеседника си и да оспорва мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.Поставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел. Представя себе си и друг човек (включително и по електронен път) според правилата на речевия етикет.
Отговор на житейски въпрос
Създава в устна и в писмена форма текст, в който изразява лична позиция по житейски проблем и подбира подходящи аргументи. Умее да композира текст разсъждение в определен обем. Използва езикови средства, подходящи за ситуацията на общуване.Редактира и оформя писмения текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне).При създаване на устен текст спазва правилата на правоговора ипоставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.
План на текст
Осмисля плана като средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста. Умее да прави план на текст.Редактира и оформя план на текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне)

Финансови условия

Стойността на курса по български език за 5 клас може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:
През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ – 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие – входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 1200 лева
При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 200 лева с последващи вноски:

 • І вноска: 250 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 250 лв. – до 5 ноември
 • III вноска: 250 лв. – до 5 януари
 • IV вноска: 250 лв. – до 5 март

 За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 30 юни / 200 уч.ч. (67 занятия по 3 учебни часа).

Такса: 2400 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Депозит в размер на 200 лева .

 Възможност за плащане на пет вноски:

 • І вноска: 440 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 440 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 440 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 440 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 440 лв. – до 5 март

     По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 • Отстъпки:

  Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

  • при заплащане на цялата сума за годината– 5% отстъпка от таксата
  • 5% отстъпка за варианта “Водя приятел”
  • При записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно:

  – второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

  – третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

  • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученика ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
  •      Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

  Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

  Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:           IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

  Като основание се записват трите имена на детето и курсът, за който се заплаща. При въпроси, моля позвънете на тел 0888002475