Курсове за 7-ми класДобре дошли, седмокласници !

 

      Тази година Ви предстои кандидатстване след  7 клас и Вие сте отворили правилният сайт. Приемът след седми клас e обединен в един изпит с външното оценяване.  Въпросниците  се състоят от два модула. Първият е с въпросите от миниматурата и трае 60 минути. По математика той обхваща 20 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях са със свободен отговор, а останалите - с посочени четири възможни отговора. Оценката от външното оценяване се вписва в бележника като текуща. Освен това тя участва и в балообразуването при класирането за гимназии. Вторият модул е от четири задачи и в носи 35 точки . Решава се само от ученици, които искат да кандидатстват след 7 клас.

По български език това е преразказ с дидактическа задача, който е по-популярен като трансформиращ преразказ.

По български пък въпросите се правят по модела на международните изпити, на които неотдавна българчетата се класираха като най-неграмотни. Целта на новия тип въпроси е да се провери как децата боравят с текст и извличат информация от него.

Важно е да запомните, че заявление за явяване на изпит не се подава предварително. Едва когато излязат резултатите и децата ги видят, те подават молба за кандидатстване. Изпитите са през месец юни в края на учебната година.

 

 

Програма по БЕЛ за 7-ми клас

 

     Тестът по български език съдържа задачи по проблемите на общуване и текст, лексикология, граматика, фонетика, правопис и пунктуация. 

     Чрез тестовите задачи се проверяват следните предвидени по учебната програма знания и умения:


 • Знания за книжовните норми (граматически, лексикални, правописни, пунктуационни) и умения за прилагането им в речта
 •  Умения за възприемане и анализ на текст - четене с разбиране
 •  Умения за ориентиране в комуникативната ситуация
 •  Умения за анализ на постройката на текста
 •  Умения за оценяване на съответствие между замисъл и речева реализация
 •  Умения за откриване на отклонения от книжовните норми и от стилно-езиковите изисквания

 

     Тематично тестовите задачи по български език се разпределят както следва:

 

 •  4 задачи за четене с разбиране на текст
 •  3 задачи за откриване и анализ на логически отношения
 •  3 задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между изрази; за анализ на фразеологични словосъчетания
 •  4 задачи за правопис
 •  4 задачи за пунктуация
 •  2 задачи да лингвистични знания

 

     Тестовите задачи по български език обхващат следното учебно съдържание, представено в съответствие с учебната програма в три дяла: 

    • Дума. Текст. Общуване.

    • Синтаксис. Изречението - градивна единица на текста.

    • Морфология. Части на речта. Словообразуване.

 

     Посочените три дяла се конкретизират със следните теми:

 

 •  Текст и признаци на текста
 •  Дума и контекст
 •  Художествен текст. Метафорична употреба на езикови средства.
 •  Публицистичен текст. Международна културна лексика. Обществено-политическа лексика.
 •  Лексикална и граматическа съчетаемост на думите
 •  Неметафорична и метафорична употреба на думите в речта
 •  Емоционално-оценъчна и експресивна лексика
 •  Употреба на фразеологични словосъчетания в художествени и в публицистични текстове
 •  Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения
 •  Строеж на простото изречение. Съставно сказуемо.
 • Видове прости изречения по състав. Кратки и разширени изречения.Непълни изречения.
 • Глаголни и безглаголни (именни) изречения. Лични и безлични изречения.
 • Обособени части в изречението. Синтактична синонимия. Пунктуация. Пунктуационни грешки.
 • Вметнати части на изречението. Пунктуация. Пунктуационни грешки.
 • Видове сложни изречения: сложни съчинени, сложни съставни и сложни смесени. Пунктуация. Пунктуационни грешки.
 • Цитиране и цитат. Грешки при цитиране.
 • Неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения. Правопис.
 • Сложни глаголни времена
 • Съвместна употреба на глаголните времена
 • Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация.
 • Морфемен състав на думата. Типове правописни грешки.

 

 

 Програма по Литература за 7-ми клас

 

Задължително учебно съдържание:

 

 Първо равнище

 

Любен Каравелов  - "Маминото детенце"

Христо Ботев - "На прощаване"

Иван Вазов - "Немили-недраги", "Една българка", "Опълченците на Шипка", "Българският език"

Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"

Елин Пелин - "Ангелинка"

Христо Смирненски - "Юноша"

Йордан Йовков - "По жицата"

Никола Вапцаров - "Пролет"

 

Текст от съвременен български автор:

Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"

 

 

 

 Програма по Математика за 7-ми клас

 

 • Множество на рационалните числа . Събиране и изваждане на рационални числа. Умножение и деление на рационални числа. Степенуване на рационални числа. Числова ос. Координатна  система.
 • Равнинни фигури. Обиколки и лица. Ръбести и валчести тела. Лица и обеми.
 • Процент. Част от число и намиране на число по дадена част от него. Пропорции . Цели изрази.
 • Тъждествени изрази. Формулите (a ± b)^2 = a^2 ± 2ab + b^2.
 • Формулата (a +b)(a -b)= a^2 – b^2.
 • Формулите (a ± b)^3 = a^3 ± 3a^2b + 3ab^2 ± b^3.  Формулите a^3 ± b^3.
 • Разлагане на многочлени на множители: чрез изнасяне на общ множител, чрез формулите за съкратено умножение, чрез групиране.
 • Разлагане на множители чрез комбинирано използване на различни методи . Тъждествено преобразуване на изрази.
 • Точка, права, отсечка. Лъч, полуравнина ъгъл. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
 • Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави. Аксиома за успоредните прави. Свойства на успоредните прави.
 • Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.
 • Числови равенства, свойства. Уравнение с едно неизвестно, корен на уравнение.
 • Еквивалентни уравнения. Уравнението ax +b =0. Уравнението (ax +b)(cx +d)=0.
 • Уравнението  │ax +b │=c.  Уравнения, свеждащи се до линейни.
 • Линейно параметрично уравнение. Моделиране с линейни уравнения. Текстови задачи от числа.
 • Задачи от движение. Задачи от работа.
 • Задачи от капитал. Задачи от смеси и сплави. Задачи от капитал.
 • Еднакви триъгълници, свойства. Първи признак за еднаквост на триъгълници.
 • Втори признак за еднаквост.
 • Равнобедрен триъгълник. Симетрала на отсечка.
 • Трети признак за еднаквост на триъгълници. Перпендикуляр от точка към права.
 • Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник.
 • Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници. Ъглополовяща на ъгъл. Височина, ъглополовяща и медиана  в равнобедрен триъгълник.
 • Построения с линийка и пергел. Построяване на триъгълник по три страни. Построяване на триъгълник по две страни и ъгъл. Построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла.
 • Числови неравенства, свойства. Еквивалентни неравенства. Неравенство с едно неизвестно.
 • Линейно неравенство с едно неизвестно. Представяне решенията на линейно неравенство с интервали и графика.
 • Неравенства, свеждащи се до линейни.  Приложение на линейните. неравенства.
 • Неравенства между страни и ъгли в триъгълника.  Неравенство на триъгълника.
 • Успоредник. Свойства на страните. Свойства на ъглите. Свойства на диагоналите.
 • Правоъгълник. Ромб.
 • Квадрат.
 • Трапец. Равнобедрен трапец.
 • Преговор.


Финансови условия


Групово обучение


Стойността на курса по БЕЛ може да се заплати еднократно или на пет  вноски по следния график:

 

 Курса по БЕЛ през I и II срок /от 25 септември до 20 май/ - 120 уч.ч :

 

 При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от последната вноска:

 Такса 960 лева.

 • І вноска: 200 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 200 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 160 лв. – до 5 февруари

Стойността на курса по  МАТЕМАТИКА  може да се заплати еднократно или на пет  вноски по следния график:

 

 Курса по МАТЕМАТИКА  през I и II срок /от 25 септември до 20 май/ - 120 уч.ч :

 

При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от последната вноска:

 Такса 960 лева.

 • І вноска: 200 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 200 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 160 лв. – до 5 февруари


 

 За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 25 септември до 20 май / 240 уч.ч. :


При заявление за запазване на място от 1 юни предходната учебна година  200 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от последната вноска:

 

  Такса: 1800 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА

 

  Възможност за плащане на шест вноски: 

 • І вноска: 300 лв. –  до 5 септември
 • ІI вноска: 300 лв. – до 5 октомври
 • ІІІ вноска: 300 лв. – до 5 ноември
 • ІV вноска: 300 лв. – до 5 януари
 • V вноска: 300 лв. – до 5 февруари
 • VI вноска: 300 лв. – до 5 март

 

  По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.
Индивидуално обучение

Учебният център предлага индивидуално обучение за ученици при такса 50 лв. за 90-минутно заняние.


Дигитално обучение

Учебният център предлага дигитално обучение за ученици 7-ми клас по математика. Целогодишен достъп до нашите 90 учебни видеа на стойност 500 лв.


Онлайн дистанционно обучение в групи за страната,

по определен седмичен график - таксите са както при групово обучение


Отстъпки:

 

     Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 

 • при заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса „Обучение”, което е както следва:   

    

     - за 7 клас – 48 лв. за един курс или 90 лв. за двата курса

    

 

 • при записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно: 

     - второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

     - третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 

 • 5% отстъпка за варианта "Водя приятел"

 

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученикът ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

 

     Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

 

     Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

 

     Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:                      IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17