Курсове за 5-ти клас


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

МАТЕМАТИКА


1. Делимост
1.1 Деление с остатък.
1.2 Кратно и делител на естествено число.
1.3 Делимост на сбор и на произведение.
1.4 Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10.
1.5 Признаци за делимост на 3 и на 9.
1.6. Представяне на естествени числа катопроизведение на прости множители.
1.7 Общ делител и НОД на естественичисла. Намиране на НОД на естественичисла.
1.8 Общо кратно и НОК на естественичисла. Намиране на НОК на естественичисла

2. Обикновени дроби
2.1 Обикновени дроби.
2.2 Правилни и неправилни дроби
2.3 Основно свойство на дробите.Разширяване на дроби.
2.4 Основно свойство на дробите.Съкращаване на дроби.
2.5 Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател.
2.6 Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч.
2.7 Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели.
2.8 Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.
2.9 Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно.
2.10 Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели.
2.11 Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
2.12 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
2.13 Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
2.14 Умножение на обикновени дроби.
2.15 Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
2.16 Деление на обикновени дроби.
2.17 Действия с обикновени дроби.Разпределително свойство на умножението относно събирането.
2.18 Действия с обикновени дроби.Намиране на неизвестен множител,делимо и делител.
2.19 Част от число. Основни задачи.

3. Десетични дроби.
3.1 Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби.
3.2 Сравняване и изобразяване на десетични дроби.
3.3 Закръгляване. Оценка на резултат.
3.4 Събиране на десетични дроби.
3.5 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
3.6 Изваждане на десетични дроби.
3.7 Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
3.8 Умножение на десетични дроби с естествено число.
3.9 Умножение на десетични дроби.
3.10 Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
3.11 Деление на десетична дроб с естествено число.
3.12 Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга.
3.13 Деление на десетична дроб с десетична дроб.
3.14 Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
3.15 Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
3.16 Използване на калкулатор. Приложение.
3.17 Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични.
3.18 Процент. Основни задачи.

3.19 Проста лихва.

4.Основни геометрични фигури.
4.1 Основни геометрични фигури.
4.2 Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.
4.3 Триъгълник. Видове триъгълници.Елементи.
4.4 Лице на равнинна фигура.
4.5 Лице на правоъгълен триъгълник.
4.6 Лице на триъгълник.
4.7 Успоредни прави. Успоредник, ромб.
4.8 Лице на успоредник.
4.9 Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец.
4.10 Лице на трапец.
4.11 Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури

5. Геометрични тела
5.1 Куб. Елементи, развивка.
5.2 Лице на повърхнина на куб.
5.3 Обем на куб. Мерни единици за обем.
5.4 Правоъгълен паралелепипед. Елементи,
развивка.
5.5 Лице на околна повърхнина и на
повърхнина на правоъгълен
паралелепипед.
5.6 Обем на правоъгълен паралелепипед


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


1. Езикът средство за общуване

Познава строежа на езика (звукове/букви, думи,изречения, текст).

Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета,

участниците и условията на общуване включително и при електронно общуване.
2. Официално и неофициално общуване
Проявява адекватно речево поведение в публично общуване.
Използва уместно формулите на речевия етикет включително и при електронно общуване.
Поставя логическо ударение на подходящо място.
3. Текстът в общуването. Строеж на текста
Осмисля текста като средство за общуване. Умее да извлича информация от текст.
Може да определя темата, подтемите (микротемите),ключовите думи и абзаците в текста.
4. Повествованието, описанието и разсъждението в текста
Разпознава повествованието, описанието и разсъждението в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от описателен текст, от повествователен текст

и от текст разсъждение.

5. Речниково и граматично значение на думата
Осмисля думата като единство от речниково и граматично значение.
Правилно и целесъобразно използва многозначните думи според конкретния контекст.
Уместно употребява думи в прякото и в преносното им значение.
Умее да работи с тълковен речник, речник на чуждите думи.
6. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
Разпознава омоними.Уместно използва в речта си синоними и антоними.
Коментира употребата на синоними, антоними и омоними в текст.
Умее да работи със синонимен речник, с речник на антонимите.
7. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
Определя, правилно изговаря и пише морфемите в думата.Прави морфемен анализ.
Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.морфема
8. Звукови промени. Подвижно Ъ.Непостоянно Ъ
Правилно пише и изговаря думи с неударени гласни звукове, със струпване на съгласни звукове.
Правилно изговаря и пише думи с непостоянно Ъ, с подвижно Ъ.
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от терминологичната лексика.

9. Изменяеми части на речта.Местоимение.
Разпознава изменяемите части на речта.
Прави морфологичен анализ на съществително име, на прилагателно име, на числително име, на глагол.
Правилно пише и изговаря частите на речта.Разпознава местоименията като заместващи и
свързващи думи в изречението и в текста.
10. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение
Разпознава личното и възвратно личното местоимение и определя граматичните им признаци.
Правилно използва формите на личното и на възвратно личното местоимение.
11. Притежателно местоимение.Възвратно притежателно местоимение
Разпознава притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение и определя граматичните
им признаци.Използва местоименията като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.
Правилно употребява в речта си притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение.

12. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време.
Разпознава основната форма и спрежението на глагола.Разпознава и правилно образува формите на минало

свършено и на минало несвършено време.
Целесъобразно използва и съвместно употребява минало свършено и минало несвършено време при
създаване на свой текст.
Употребява правилно и уместно глаголните времена
13. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно

причастие в текста.
Разпознава неличните глаголни форми в текст.
Разпознава и образува минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
Употребява правилно и уместно минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текст.
14. Неизменяеми части на речта.Наречие. Предлог
Разпознава наречието и предлога в изречението.Правилно и уместно употребява наречието и предлога
в речевата практика.
Прилага правописните и правоговорните правила при употреба на наречие и предлог.
15. Главни части в простото изречение
Открива подлога и сказуемото в изречението.
Умее да изразява подлога с различни части на речта –съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение.
Прилага правилото за членуване на подлога в изречението в писмен текст, който създава

16. Второстепенни части в простото изречение
Разпознава и осмисля функциите на допълнението,обстоятелственото пояснение и определението като
второстепенни части в простото изречение, владее употребата им.
Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
Прави синтактичен анализ на просто изречение.

Диалог. Представяне и самопредставяне

Участва в диалог в официална и в неофициална обстановка, като съобразява своите въпроси и отговори с тези

на останалите участници в диалога.Умее да изслушва събеседника си и да оспорва мнение, различно от
своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.Поставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.
Представя себе си и друг човек (включително и по електронен път) според правилата на речевия етикет.
Отговор на житейски въпрос

Създава в устна и в писмена форма текст, в който изразява лична позиция по житейски проблем и подбира

подходящи аргументи. Умее да композира текст разсъждение в определен обем. Използва езикови средства,

подходящи за ситуацията на общуване.Редактира и оформя писмения текст в съответствие с изискванията
за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне).При създаване на устен текст спазва правилата

на правоговора ипоставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.

План на текст

Осмисля плана като средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста.
Умее да прави план на текст.Редактира и оформя план на текст в съответствие с изискванията за
писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне)
Финансови условия


Курсове за 5-ти клас - Групово обучение


Стойността на курса по БЕЛ може да се заплати еднократно или на четири вноски по следния график:

 

 През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ - 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие-

 входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 800 лева


При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева,

който се приспада от последната вноска.


 • І вноска: 200 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • III вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • IV вноска: 200 лв. – до 5 март

 

Стойността на курса по МАТЕМАТИКА може да се заплати еднократно или на четири вноски по следния график:

    

През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ - 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие-

 входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 800 лева

 

При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева,

който се приспада от последната вноска.


 • І вноска: 200 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 200 лв. – до 5 ноември
 • III вноска: 200 лв. – до 5 януари
 • IV вноска: 200 лв. – до 5 март

  


     За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 15 септември до 15 юни / 200 уч.ч. за двата предмета общо

 

     Такса: 1600 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА


При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 200 лева,

който се приспада от последната вноска.

 

     Възможност за плащане на пет вноски:

 

 • І вноска: 320 лв. – до 5 септември
 • II вноска: 320 лв. – до 5 ноември
 • III вноска: 320 лв. – до 5 януари
 • IV вноска: 320 лв. – до 5 март
 • V вноска: 320 лв. - до 5 май


     В края на курса ще се проведат 3 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.Курсове за 5-ти клас - Индивидуално обучение

Учебният център предлага индивидуално обучение за ученици при такса 50 лв. за 90-минутно занятие.


Онлайн дистанционно обучение в групи за страната,

по определен седмичен график - таксите са както при групово обучение


Отстъпки:

 

     Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 

 • при заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса „Обучение”, което е както следва:  

    

     - за 5клас – 40 лв. за един курс или 80 лв. за двата курса

   

 • при записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно, всяко

 

         дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

 

 • 5% отстъпка за варианта "Водя приятел"
 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученикът ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”
 • Петокласниците, записали курс във Елит 89, могат да ползват 5% отстъпка от цената на  курса за 6. клас за следващата учебна година по съответния предмет, ако в 5. клас са посещавали курса до края.

 

     Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

 

     Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 май всяка предходна учебна година за следващата.

 

     Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:                      IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

 


Курсове за 5-ти клас - Групово обучение

Курсове за 5-ти клас - Индивидуално обучение

Курсове за 5-ти клас - Групово обучение

Стойността на курса по БЕЛ може да се заплати еднократно или на четири вноски по следния график: През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ - 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие- входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 800 лева При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева, който се приспада от последната вноска. І вноска: 200 лв. – до 5 септември II вноска: 200 лв. – до 5 ноември III вноска: 200 лв. – до 5 януари IV вноска: 200 лв. – до 5 март   Стойността на курса по МАТЕМАТИКА може да се заплати еднократно или на четири вноски по следния график:      През I и II срок /от 15 септември до 30 юни/ - 100 уч.ч. (33 занятия по 3 учебни часа и едно занятие-  входящо контролно за разпределяне на групите): Такса 800 лева   При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 100 лева, който се приспада от последната вноска. І вноска: 200 лв. – до 5 септември II вноска: 200 лв. – до 5 ноември III вноска: 200 лв. – до 5 януари IV вноска: 200 лв. – до 5 март         За два учебни  предмета / БЕЛ и МАТЕМАТИКА / през  I и II срок /от 15 септември до 15 юни / 200 уч.ч. за двата предмета общо        Такса: 1600 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА При записване и запазване на място за  учебен предмет БЕЛ се внася депозит в размер на 200 лева, който се приспада от последната вноска.        Възможност за плащане на пет вноски:   І вноска: 320 лв. – до 5 септември II вноска: 320 лв. – до 5 ноември III вноска: 320 лв. – до 5 януари IV вноска: 320 лв. – до 5 март V вноска: 320 лв. - до 5 май      В края на курса ще се проведат 3 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

>Курсове за 5-ти клас - Индивидуално обучение

Учебният център предлага индивидуално обучение за ученици при такса 50 лв. за 90-минутно занятие. Онлайн дистанционно обучение в групи за страната, по определен седмичен график - таксите са както при групово обучение Отстъпки:        Отстъпки от таксите се правят при следните условия:   при заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса „Обучение”, което е както следва:             - за 5клас – 40 лв. за един курс или 80 лв. за двата курса     при записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно, всяко            дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”   5% отстъпка за варианта "Водя приятел" при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученикът ползва 5% отстъпка от такса „Обучение” Петокласниците, записали курс във Елит 89, могат да ползват 5% отстъпка от цената на  курса за 6. клас за следващата учебна година по съответния предмет, ако в 5. клас са посещавали курса до края.        Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.        Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 май всяка предходна учебна година за следващата.        Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:                      IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17

 

Курсове за 5-ти клас - Групово обучение

Курсове за 5-ти клас - Индивидуално обучение