Курсове за 12-ти клас

Курс по Български език и Литература   Матура  (ДЗИ)

 

Кандидатстудентски курсове за прием в УНСС – ЕПИ I и III МОДУЛ

Кандидатстудентски  курсове  по Литература  за  прием в  СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за задължителния зрелостен изпит по български език и литература.

 

Методиката на преподаване се основава на диференциран подход  към всеки елемент от формата на изпита. Това означава, че за подготовката за тестовата част на изпита са предвидени определен брой часове по езикова култура, ориентирани към задачите за правопис, както и специални упражнения, ориентирани към задачите за разпознаване на изразни средства и към литературните въпроси. Подготовката за писане на коментар върху откъс от изучавана творба включва преподаване (обяснение и анализ) на всички произведения от програмата, както и обучение по писане въз основа на специално разработени за целите на изпита стандарти. Всяка седмица учениците разработват писмени задания, които се рецензират подробно и се оценяват. Провеждат се два пробни изпита.

 

Помощните материали са директно насочени към различните типове задачи и изискваните термини. В течение на курса учениците сами изработват и свое помагало върху всеки автор от програмата, като допълват с лични аналитични разработки предоставената от учителя в специално развит писмен формат основна информация, отговарят на въпроси и правят изводи. Това е уникална методика на обучение, която значително повишава нивото на осмисляне на материала,  развива критическото мислене, улеснява запаметяването и осигурява успех на изпита.

 

     Организация на курсовете.

     Курсът се провежда в малки групи,  до 8-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик.

     Курсът е с продължителност 130 часа, разпределени в  30 седмици .

     В цената на курса са включени: 

 • ксерокопия на учебни материали (не се налага ученикът да записва материала, който се преподава)
 • 5 пробни изпита за матура
 • 2 пробни изпита за УНСС / СУ

 

     Тъй като материалът и подготовката за ДЗИ по Български език и литература  и кандидатстудентският  изпит на УНСС  ЕПИ   I-ви    и  III-ти  МОДУЛ –  по езикова култура и   български   език и литература  са  сходни  /имат малко различия/, курсът всъщност подготвя едновременно и за матура, и за кандидатстудентски изпит в УНСС.

     Материалът ще бъде взет до 1-ви април през съответната учебна година. Този подход има най-малко две предимства: първо, дава възможност да се представите добре на предварителните изпити в УНСС и  СУ и второ, остава време за преговор и упражнения върху всички литературни творби   и върху формата на изпита.

 

Предимства на обучението в УЦ "Елит 89":

 

 • малки групи – 8 души
 • включени в цената материали и пробни изпити
 • навременно взимане на учебния  материал и упражнения върху цялостния формат на изпитите
 • ангажирани и отговорни, взискателни,   с опит в подготвянето на изпитния формат  преподаватели
 • изплащането на цената на курса на  вноски

 

     Курсът включва 130 учебни часа.

 

  

Програма БЕЛ

 

Подготвителен курс за Държавен зрелостен изпит по Български език и Литература и кандидатстудентски курс за УНСС – ЕПИ I-ви и III-ти модул

      

     І. Книжовна норма на българския език 

     1. Правописни правила: Фонетични правила. Морфологични правила. Лексикални норми. Слято,  полуслято и разделно писане. Синтактични правила.

     2. Правоговор и правоговорни норми.

     3. Пунктуация.

 

     ІІ. Стилистика 

     1. Фонетични стилистични ефекти: асонанс, алитерация, звукоподражание.

     2. Лексикални стилистични ефекти: вулгаризми, поетизми, архаизми, историзми.

     3. Фразеологизми (устойчиви съчетания: идиоми, съставни названия).

     4. Синтактични стилистични ефекти: инверсия, градация, синтактиченпаралелизъм.

     5. Стилово единство: Тавтология. Амфиболия.

 

     ІІІ. Общуване. Речева ситуация. Езиково съобщение. Избор на езикови средства. 

     1. Неофициални и полуофициални речеви ситуации. Разговорен стил.

     2. Официални речеви ситуации. Устно общуване. Публично общуване. Писмени стилове. Художествен стил. Езикови средства. Тропи и фигури. Публицистичен стил. Езикови средства. Научен стил. Езикови средства. Административно-делови (канцеларски). Езикови средства. Научнопопулярен. Езикови средства.

 

     ІV. Текст. 

     1. Видове текст според сферата, която обслужват: научна, медийна, гражданска,  институционална, художествена.

     2. Информация. Извличане на информация от текст. Писане на Резюме.

     3. Работа с  откъс от литературно произведение  по формата PISA.  Задаване на въпроси към     художествената творба  и  писане на отговор.

     4. Работа с текст по формата PISA.  Задаване на въпроси към текст и отговор.

     5. Създаване на аргументативен текст.  Есе. Литературно-интерпретативно съчинение.

 

 

Литература

 

І. Знания за езиковите средства, строежа и структурата на  литературната творба. 

     1. Жанрова система: епос, лирика, драма, проза.

     2. Строеж на литературната творба:  заглавие, мото, епиграф, сюжет, фабула, композиция, основна идея.

     3. Организация на художествения език: тропи и фигури.

     4. Фолклор и литература. Литературни произведения, повлияни от фолклорното творчество.

     5. Условният характер на литературните произведения.

 

ІІ. Автори и произведения.  Четене, разбиране, тълкуване. 

     1. Христо Ботев: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, “Борба”, “До моето първо либе”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”.

     2. Иван Вазов: цикълът “Епопея на забравените”; стихотворенията: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”, “Линее нашто поколение”.  Разказ “Дядо Йоцо гледа”.  Повестта “Чичовци”.  Романът “Под игото”.

     3. Алеко Константинов:  Фейлетонът “Разни хора, разни идеали”. Книгата “Бай Ганьо”.

     4. Пенчо Славейков:  Лирическите миниатюри от стихосбирката “Сън за щастие”:  “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи буки…”, “Самотен гроб в самотен кът”.  Поемите:  “Ралица” и  “Cis moll”.

     5. Пейо Яворов:  поемата  “Градушка”, елегията “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон” (“На Лора”), “Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, “Маска”.

     6. Елин Пелин – разказите: “Ветрената мелница”, “Косачи”, “Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”, “Андрешко”.  Из сборника  “Под манастирската лоза”: “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”.  Повестта “Гераците”.

     7. Димчо Дебелянов:   “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш в бащината къща…”, “Помниш ли, помниш ли…”, “Спи градът”, “Миг” . Военните стихотворения на Дебелянов: “Един убит”, “Сиротна песен”, “Тиха победа”.

     8. Христо Смирненски: Из стихосбирката: “Да бъде ден!”: “Да бъде ден!”, “Ний”, “Йохан”, “Старият музикант”, “Цветарка”.  Стихотворението “Юноша”.  Цикълът “Зимни вечери”.

     9. Гео Милев:  поемата “Септември”.

     10. Атанас Далчев:  Из стихосбирката “Прозорец”: “Прозорец”, “Болница”, “Стаята”, “Къщата”, “Книгите”, „Повест”.  Из стихосбирката “Стихотворения”: “Камък”, “Дяволско”.

     11. Елисавета Багряна:  Из стихосбирката “Вечната и святата”: “Кукувица”, “Стихии”, “Потомка”, “Вечната”.

     12. Йордан Йовков:  Из сборника “Старопланински легенди”: “Шибил”, “През чумавото”, “Индже”.    Из сборника “Песента на колелетата” : “Песента на колелетата”, “Последна радост”.   Из сборника “Женско сърце”: “Серафим” .  Други разкази: “Албена”, “Другоселец”.

     13. Никола Вапцаров:  Из стихосбирката “Моторни песни”: “Вяра”, “Писмо” (Ти помниш ли…), “Песен за човека”, “Завод”.   Лирика: “История”,  “Кино”, “Сън”, “Прощално”, “Борбата е безмилостно жестока”.

     14. Димитър Димов.  Романът “Тютюн”.

     15. Димитър Талев.  Романът “Железният светилник”.

 

 

Подготовка за матура по Математика за 12 клас 


  Съдържанието на курса покрива задължителното учебното съдържание по математика за 8.,9.,10.,11. и12. клас в областите и темите, които отговарят на държавните образователни стандарти на МОН за полагане на матура по този предмет. 

   Целта на обучението е първо, да се преподаде и усвои материалът по математика от гимназиалния курс и второ, да се отработи форматът на изпита. Курсът покрива голяма част от учебното съдържание, което е в основата на темите за кандидатстудентските  изпити по математика в различните висши учебни заведения у нас. Обучението съдейства за обогатяване на математическите знания и умения, което ще позволи постигането на добро представяне. 

   Методиката на обучението включва: предоставяне на основни методи и формиране на умения за решаване на  типични  задачи от различните части на програмата;  разясняване на важни математически идеи, съдържащи се в училищния курс по математика;  отработване формата на всеки компонент от изпита чрез балансирани теми както по отношение на тематиката, така и на степента на сложност на включените в тях задачи; посочване на основни принципи за решаване на  тестови задачи с избираем и свободен отговор, както и задачи с изписване на решение. В курса подготовката за държавен зрелостен изпит по математика се осъществява чрез изграждане и затвърдяване на практики и умения  за усвояване на материала, даване на  полезни препоръки, оформени като стратегии за успешното покриване на формата на изпита.

 

Организация на курсовете.

     Формират се групи от 6 до 8 ученици. Курсовете са с продължителност 130 часа, разпределени в  30 седмици . Таксата се заплаща на вноски или с 5 % отстъпка за платилите наведнъж цялата стойност на курса. На семейства, които ползват нашите услуги за повече от един член, предлагаме преференциални цени.

 

     Учебно-изпитна програма за ДЗИ по Математика.

 

    I. Вид на изпита.

 

     Изпитът е писмен и анонимен.

 

     II. Учебно съдържание.

 

Алгебра 

 • Реални числа.
 • Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.
 • Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
 • Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.
 • Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.
 • Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.
 • Комбинаторика, вероятности и статистика.
 • Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.
 • Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.
 • Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

 

Геометрия 

 • Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.
 • Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице.
 • Произволен триъгълник: синусова и косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице.
 • Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

 

 III. Оценявани компетентности.

 

     Алгебра

 

 • Знае и умее да извършва действия и сравняване на реални числа.
 • Знае и умее да намира допустими стойности на променливи и числени стойности на изрази, преобразуване на изрази, да решава дробни уравнения и неравенства,   да   решава   уравнения,   съдържащи   модули,   и   да   доказва тъждества.
 • Знае и умее да намира дефиниционно множество и множество от стойности на функция, най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция при зададен интервал, умее да решава квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни, умее да прилага формулите на Виет и умее да моделира.
 • Знае и умее да преобразува изрази, съдържащи степени, умее да определя допустими стойности и чужди корени, умее да решава ирационални уравнения, умее да сравнява логаритми.
 • Знае и умее да прилага свойствата на основните тригонометрични функции, да  преобразува изрази и  да  доказва тригонометрични тъждества, умее да намира стойности на функция по дадени стойности на аргумента и обратно.
 • Знае и умее да решава задачи, свързани с прогресии, както и умее да използва формулите за проста и сложна лихва за моделиране на конкретни ситуации.
 • Комбинаторика, вероятности и статистика.
 • Знае и умее да определя вида на съединението, умее да определя по различни начини броя на възможностите.
 • Знае и умее да намира класическа вероятност.
 • Знае и умее да обработва и анализира данни, да избира средната стойност (мода, медиана, средноаритметично), характеризираща най-добре дадена статистическа съвкупност, както и умее да представя и разчита статистически данни, представени чрез диаграми.

 

Геометрия

 

 • Знае и умее да открива подобни триъгълници, умее при дадено подобие на два триъгълника да търси основни елементи (страни, ъгли) на триъгълника, умее да намира коефициент на подобие, умее да намира съответни елементи на подобни триъгълници и умее да намира лице.
 • Знае и умее да решава правоъгълен и равнобедрен триъгълник и умее да намира лице.
 • Знае и умее да намира елементи и лице на произволен триъгълник по дадени страни и ъгли.
 • Знае  и  умее  да  намира  елементи  и  лица  на  успоредник,  трапец, произволен четириъгълник.

 

IV. Формат на изпита.

 

     Изпитът съдържа 28 задачи от три типа:

 

 • тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
 • тестови задачи със  свободен отговор, на  които зрелостникът записва само отговора
 • задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения; решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид

 

     Общият максимален брой точки е 100.

 

V. Времетраене на изпита.

     Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.


Финансови условия


Групово обучение

При заявление за запазване на място за един учебен предмет от 1 юни предходната учебна година  100 лв. депозит за един курс , който депозит се приспада от първата вноска:


 • Стойността на курса по БЕЛ може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:


I и II срок /от 28 септември до 20 май/ - 130 уч.ч.


Такса :  1300 лв. – само за БЕЛ възможност за плащане на пет вноски по 260 лв.



 • Стойността на курса по МАТЕМАТИКА може да се заплати еднократно или на пет вноски по следния график:


I и II срок /от 28 септември до 20 май / - 130 уч.ч.


Такса: 1300 лв. – само за МАТЕМАТИКА възможност за плащане на пет вноски по 260 лв.



При заявление за запазване на място за два  предмета от 1 юни предходната учебна година  200 лв. депозит , който депозит се приспада от първата вноска:


 • Стойността на курса по БЕЛ и МАТЕМАТИКА може да се заплати еднократно или на пет вноски по 500 лв.


Такса: 2500 лв. – за БЕЛ и МАТЕМАТИКА


Възможност за плащане на пет вноски по 500 лв. (от 05.09. до 05.04.)


Програма: един път в седмицата по 4 учебни часа от 45 минути за един предмет или по 8 учебни часа, при записани два предмета.


По време на курса ще се провеждат 5 пробни изпита, които са включени в часовете! При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.



Индивидуално обучение

Учебният център предлага индивидуално обучение за ученици при такса 50 лв. за 90-минутно заняние.



Онлайн дистанционно обучение в групи за страната,

по определен седмичен график - таксите са както при групово обучение



Отстъпки:

 

     Отстъпки от таксите се правят при следните условия:

 

 • при заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса „Обучение”, което е както следва:   

    

     - за 12 клас - 65 лв. за един курс или 125 лв. за двата курса


 • при записване на повече ученици  от едно и също семейство, при положение че те посещават  yчебния център едновременно: 

     - второто дете ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

     - третото дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”

 

 • 5% отстъпка за варианта "Водя приятел"

 

 • при ранно записване (до 30.06. на предходната учебна година) ученикът ползва 5% отстъпка от такса „Обучение”

 

     Забележка: Курсистът ползва само една от възможните отстъпки.

 

     Ако не сте успели да се запишете за септемврийската група, не се притеснявайте, а се свържете с нас. Центърът ще направи необходимото за включването Ви в нова група. Записването на курсисти започва от 1 юни всяка предходна учебна година за следващата.

 

     Таксите могат да се платят и по банков път по сметката на учебния център:                      IBAN: BG33 FINV 9150 1016 3466 17